ബാറ്ററികളും ഇന്ധന സെല്ലുകളും

എല്ലാത്തരം ബാറ്ററികൾക്കും YA-VA കൺവെയറുകൾ.

കൺവെയർ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ടേൺ-കീ സൊല്യൂഷനുകളിലേക്കുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോകളുടെയും പ്രോസസ്സുകളുടെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൺവെയർ സൊല്യൂഷനുകൾ YA-VA നൽകുന്നു.

YA-VA ബാറ്ററി സെല്ലിനും ബാറ്ററി മൊഡ്യൂൾ അസംബ്ലിക്കും ക്ലീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്നു